Skip to content

Participatory Design Model

This intellectual output (02) the participatory design model was used to engage users (children and teachers from the four participating schools) in the design process. The model was adapted from participatory design methods and draw on principles from Design Based Research. The output consisted of a conceptual description of the methodology; a design kit; and a step-by-step guide which will be available for use by partners and stakeholders.

Participatory Design Model: Design Kit & step-by-step user guide (EN)
CyGen’s participatory design model is based on the methodology of participatory design. Put simply, this means that those who are the users of information technologies – in this case the CyGen digital education package – should have a central place in their development (Simonsen & Robertson, 2013). Participatory design literature incorporates a set of theories, practices and studies which engage end users fully in the design of technologies (Yarosh & Schueller, 2017). CyGen was designed around a series of Design Cycles: a series of development activities completed in each partner country. The first design cycle was completed in the United Kingdom, the second in Denmark, the third in Belgium, and finally the fourth in Greece. This design enabled us to fully embrace the principles of participatory design, developing our digital education package alongside data collection and digital education package development in each partner country.

Participatory Design Model: Executive summary (EN)
CyGen’s participatory design model is based on the methodology of participatory design. Put simply, this means that those who are the users of information technologies – in this case the CyGen digital education package – should have a central place in their development (Simonsen & Robertson, 2013). Participatory design literature incorporates a set of theories, practices and studies which engage end users fully in the design of technologies (Yarosh & Schueller, 2017). CyGen was designed around a series of Design Cycles: a series of development activities completed in each partner country. The first design cycle was completed in the United Kingdom, the second in Denmark, the third in Belgium, and finally the fourth in Greece. This design enabled us to fully embrace the principles of participatory design, developing our digital education package alongside data collection and digital education package development in each partner country.

Συμμετοχικό Μοντέλο Σχεδιασμού: Συνοπτική Έκθεση: (GRE)
Το συμμετοχικό μοντέλο σχεδιασμού του Σχεδίου Δράσης «Ασφαλής Γενιά στο Διαδίκτυο» ή αλλιώς CyGen βασίζεται στη συγκεκριμένη μεθοδολογία. Με απλά λόγια, αυτό σημαίνει ότι όσοι είναι χρήστες των τεχνολογιών της πληροφορίας - στην περίπτωση αυτή το πακέτο ψηφιακής εκπαίδευσης CyGen - θα πρέπει να κατέχουν κεντρική θέση στην ανάπτυξη αυτών των τεχνολογιών (Simonsen & Robertson, 2013). Η σχετική βιβλιογραφία ενσωματώνει ένα σύνολο θεωριών, πρακτικών και μελετών που εμπλέκουν πλήρως τους τελικούς χρήστες στο σχεδιασμό των τεχνολογιών αυτών (Yarosh & Schueller, 2017). Το CyGen σχεδιάστηκε γύρω από μια σειρά κύκλων σχεδιασμού: μια σειρά αναπτυξιακών δραστηριοτήτων που ολοκληρώθηκαν σε κάθε χώρα-εταίρο. Ο πρώτος κύκλος σχεδιασμού ολοκληρώθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο δεύτερος στη Δανία, ο τρίτος στο Βέλγιο και, τέλος, ο τέταρτος στην Ελλάδα. Αυτός ο σχεδιασμός μας επέτρεψε να υιοθετήσουμε πλήρως τις αρχές του συμμετοχικού σχεδιασμού, αναπτύσσοντας το πακέτο ψηφιακής εκπαίδευσης παράλληλα με τη συλλογή δεδομένων και την ανάπτυξη πακέτων ψηφιακής εκπαίδευσης σε κάθε χώρα -εταίρο.

Participatief ontwerpmodel: Samenvatting (NL)
Het participatieve ontwerpmodel van CyGen is gebaseerd op de methodologie van participatief ontwerp. Simpel gezegd betekent dit dat degenen die de gebruiker zijn van informatietechnologieën - in dit geval het CyGen digitale educatiepakket - een centrale plaats moeten innemen in hun ontwikkeling (Simonsen & Robertson, 2013). Participatieve ontwerpliteratuur omvat een reeks theorieën, praktijken en studies die eindgebruikers volledig betrekken bij het ontwerpen van technologieën (Yarosh & Schueller, 2017). CyGen is ontworpen rond een reeks Design Cycles: een reeks ontwikkelingsactiviteiten die in elk partnerland zijn voltooid. De eerste ontwerpcyclus werd voltooid in het Verenigd Koninkrijk, de tweede in Denemarken, de derde in België en ten slotte de vierde in Griekenland. Met dit ontwerp konden we de principes van participatief ontwerp volledig omarmen en ons digitale onderwijspakket ontwikkelen naast datacollectie en de ontwikkeling van het digitale onderwijspakket in elk partnerland.

Deltagende designmodel: Resumé (DA)
CyGens deltagende designmodel er baseret på metodologien for deltagende design. Kort sagt betyder dette, at de, der er brugere af informationsteknologier - i dette tilfælde CyGen digital uddannelsespakke - skal have en central plads i deres udvikling (Simonsen & Robertson, 2013). Deltagende designlitteratur inkorporerer et sæt teorier, praksis og undersøgelser, som engagerer slutbrugerne fuldt ud i design af teknologier (Yarosh & Schueller, 2017). CyGen blev designet omkring en række designcykler: en række udviklingsaktiviteter afsluttet i hvert partnerland. Den første designcyklus blev afsluttet i Storbritannien, den anden i Danmark, den tredje i Belgien og til sidst den fjerde i Grækenland. Dette design gjorde os i stand til fuldt ud at omfavne principperne for deltagende design, udvikle vores digitale uddannelsespakke sammen med dataindsamling og digital uddannelsespakkeudvikling i hvert partnerland.

Participatory design model: Conceptual Description (EN)
A participatory design model suitable for the age groups identified in the scoping in the first phase of the project suitable for children (aged 8-13).